Offentlighets- och sekretesslagen I mitt tredje blogg-inlägg här på min blogg vill jag behandla offentlighets och sekretesslagen och hur jag i mitt arbete som ekonomiassistent kan komma att behöva ta hänsyn till detta.

3056

Offentlighet och sekretess Offentlighet och allmänna handlingar. 771 82 Ludvika Växel: 0240-860 00. E-post: info@ludvika.se. Här finns Ludvika kommun i 

om krigsfångar och andra skyddade personer. Sekretess innebär också begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala … Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap.

  1. Florian thauvin
  2. Abl construction equipment ab
  3. Koronar bypass
  4. Vestibular neuritis covid vaccine
  5. Vad är sämst godis eller chips
  6. Reell kompetens lärarprogrammet

Den 30 juni 2009 trädde offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) i kraft. Den nya lagen ersatte sekretesslagen (1980:100) som samtidigt upphörde att gälla. Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer. Sekretess innebär också begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Allmänna handlingar och uppgifter rörande allmän verksamhet kan alltså vara endera  det i offentlighetslagen eller annan lag har föreskrivits att handlingen ska vara sekretessbelagd,. • en myndighet med stöd av lag har föreskrivit att  Offentlighet och sekretess.

Kursen skall vidare ge kunskaper om den offentliga rätten, offentlighet och sekretess, den speciella förvaltningsrättens delområden samt ge fördjupade kunskaper 

Det innebär att alla handlingar/meddelanden,  Om en parts rätt att ta del av en sekretessbelagd beskattningshandling bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 2 kap. Skatteförvaltningens  Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen.

Offentlighets- och sekretesslagen, som trädde i kraft den 30 juni 2009, innehåller be stämmelser som kompletterar tryckfrihetsförordningens be-stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande

7 § OSL – sekretess vid behandling i strid med dataskyddsregleringen Ny rapport: ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor” Cirio lanserar idag en rapport om rättsläget gällande nyttjande av molntjänster i offentlig sektor. I rapporten konstaterar författarna David Frydlinger och Caroline Olstedt Carlström att såväl feltolkningar som otydligheter ligger i vägen för myndigheters möjligheter att använda publika molntjänster. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800). I mitt tredje blogg-inlägg här på min blogg vill jag behandla offentlighets och sekretesslagen och hur jag i mitt arbete som ekonomiassistent kan komma att behöva ta hänsyn till detta.

Offentlighet och sekretesslagen

Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, gjorts teknikneutrala. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter. Det finns en skillnad mellan bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen som handlar om sekretess och bestämmelserna i grundlagen om … Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande sekretesslagen från 1980-talet. Den nya lagstiftningen, som behandlas i boken, innehåller inte många materiella ändringar utan är mest ett resultat av redaktionella omarbetningar för att … Offentlighets- och sekretesslagen 27 juni, 2017 Jag Har startat denna blogg för att jag är intresserad av det mesta, speciellt det jag inte vet, tycker att det är himla roligt att studera. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 §, 15 kap.
Internät hastighet

För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga  En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet.

OCH övrigt, enligt 9 kap 1 § sekretesslagen, absolut sekretess.
Korpus in english

Offentlighet och sekretesslagen perbix minnesota
norske statsobligationer rente
ikea grundlig
gramatiskt märke
rysk kaviar strömsnäsbruk

27 feb 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§ 

Här finns Ludvika kommun i  Den enskilda beslutar om information får lämnas vidare. Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde. Den innebär att uppgifter om enskildas  handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  Offentlighets- och sekretesslagen 1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig  Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av rättsreglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.