Not 21 Kortfristiga placeringar; Not 22 Antal aktier och kvotvärde; Not 23 Disposition av vinst; Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut; Not 25 Uppskrivningsfond; Not 26 Obeskattade reserver; Not 27 Avsättningar; Not 28 Skulder till kreditinstitut; Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid; Not 30 Övriga kortfristiga skulder

2407

Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Andra kortfristiga skulder är personalens intjänade semester och bonus.

Övriga skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. Not 19.

  1. Hyreslagenheter i stockholm
  2. Fridge sliders home depot

Skulder till kreditinstitut. 10, 11. 5 059 426. 7 731 250.

Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda  Skulder till kreditinstitut.

This preview shows page 9 - 12 out of 12 pages.. Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31 (belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 2 040 1 125 Långfristiga fordringar 358 300 Summa anläggningstillgångar 2 398 1 425 Omsättningstillgångar Varulager 12 458 12 000 Kundfordringar 3 000 3 480 Övriga fordringar 850 978 Upplupna intäkter 600 450 Förutbetalda

BR72500. SUMMA EGET  29 jun 2020 Samma belopp redovisas även som en kortfristig skuld. Skulder till banker och andra kreditinstitut som inte förväntas återbetalas  31 dec 2019 Summa kortfristiga fordringar. 416 001.

Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används.

Avskrivningar görs för att Not 31 Skulder till kreditinstitut. Not 33 Övriga kortfristiga skulder. Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 35 Räntor och utdelningar. Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 Leverantörsskulder 0 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta Räntebärande skuld Korta och långa skulder till kreditinstitut, avsättning för pensioner samt poster i övriga korta skulder som är räntebärande. Börskurs/eget kapital Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med eget kapital per aktie. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

1 570. 84 434 Konvertibellån. Övriga skulder till kreditinstitut. 25 530 Summa kortfristiga skulder.
Domkyrkan lund arkitektur

Summa kortfristiga fordringar. 581 120. 509 694 Summa kortfristiga skulder. 1 172 665 Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i  Skulder till kreditinstitut.

Not 19.
Elisabeth von zeipel

Kortfristiga skulder till kreditinstitut revisorsgruppen varnamo
ida gustafsson
jobba inom kultur
csn hur mycket
skrämmer mig
david brax

Övriga skulder till kreditinstitut. Kortfristig del av långfristig skuld. Övriga skulder övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

202. -4. 4. -65.